ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები ქართული საწარმოები ვალდებულები არიან წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება, არაუგვიანეს ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო…

Continue Reading

კვების პროდუქცია

კვების პროდუქტების ხარისხის სტანდარტის ISO 22000 დანერგვის ექსპერტები კვების პროდუქტების უსაფრთხოების კონტროლის ექსპერტებიჩვენ, კომპანია „შიაა მენეჯმენტ სისტემს“-ის თანამშრომლები, ვართ ექსპერტები კვების პროდუქტების…

Continue Reading
Close Menu