ანგარიშგების სტანდარტები

ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები

ფინანსური ანგარიშგებაქართული საწარმოები ვალდებულები არიან წარადგინონ ფინანსური ანგარიშგება, არაუგვიანეს ყოველი მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.

ანგარიშგების წარდგენა ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) განსაზღვრული ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით.

სტანდარტების გაცნობა შეგიძლიათ ვებ-საიტზე – www.saras.gov.ge

ფინანსური მომსახურების მისაღებად ესტუმრეთ ვებ-საიტს – www.finlab.ge

Close Menu